flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 
 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням загальних зборів суддів та працівників апарату
Сихівського районного суду м.Львова

03.11.2020 року

 

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку 

Сихівського районного суду м. Львова

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

 

 1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

 

                     понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.30 до 17.30 год.;

                     п’ятниця – з 08.30 год. до 16.15 год.;

                     обідня перерва – з 13.00 год. до 13.45 год.;

                     вихідні дні – субота і неділя.

Вихід на роботу фіксується підписом працівника у книзі обліку виходу на роботу, який ведеться в суді.

    

 

 

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

 

з 07.00 год. до 08.30 год.

 з 08.30 год.

                          

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

 

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів

державних службовців

Сихівського районного суду м.Львова

03.11.2020 року  №1

 

 

Правила

внутрішнього службового розпорядку

Сихівського районного суду м.Львова

 

 1. Загальні положення.
 2. Правила внутрішнього службового розпорядку Сихівського районного суду м.Львова (далі - Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців Сихівського районного суду м.Львова (далі - суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в Сихівському районному суді м.Львова та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 3. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду затверджуються загальними зборами державних службовців Сихівського районного суду м.Львова за поданням керівника апарату на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03 березня 2016 р. № 50.
 5. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у суді, під підпис.

 

 1. Загальні правила етичної поведінки

в Сихівському районному суді м.Львова

 

 1. Державні службовці суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.Державні службовці суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3.Державні службовці суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4.Державні службовці  суду під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5.Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

 

III. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

1.Тривалість робочого часу державного службовця суду становить 40 годин на тиждень.

 1. В суді встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.
 2. Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється: з понеділка по четвер: початок роботи о 08.30 год. та закінчення роботи о 17.30 год.; у п’ятницю: початок роботи о 08.30 год. та закінчення роботи о 16.15 год.

4.Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця суду з урахуванням режиму роботи.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин: з 13.00 год. по 13.45 год. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

При неможливості використання часу, наданого для відпочинку  та харчування (безперервність судового засідання, обов’язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більше ніж 45 хвилин.

5.Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

6.Працівникам забороняється відволікати державного службовця суду від виконання його посадових обов'язків.

 1. Організація обліку робочого часу державних службовців в суді покладається на заступника керівника апарату, а у його відсутності на -керівника апарату.

Облік робочого часу у суді здійснюється у книзі обліку виходу на роботу та табелі робочого часу.

8.Вихід державного службовця суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та керівника апарату суду.

9.Державний службовець може бути відкликаний із щорічної основної або додаткової оплачуваних відпусток відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Порядок повідомлення державним службовцем

про свою відсутність

 

1.Державний службовець суду повідомляє свого безпосереднього керівника та керівника апарату суду про відсутність на роботі у письмовій або  усній формах, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

2.У разі недотримання державним службовцем суду вимог пункту 1 цього розділу заступником керівника апарату на підставі книги обліку виходу на роботу  складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3.У разі ненадання державним службовцем суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

 1. Перебування державного службовця

в Сихівському районному суді м.Львова

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1.Для виконання невідкладних завдань державний службовець суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2.Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців Сихівського районного суду м.Львова до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється заступником керівника апарату суду і затверджується керівником апарату суду або наказом голови суду та (або) керівника апарату.

3.У графіку чергування (наказі) зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4.У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається заступником керівника апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка чи наказу.

 1. 5. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 

 1. Порядок доведення до відома державного службовця

нормативно-правових актів, наказів, доручень

та розпоряджень зі службових питань

 

1.Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний кваліфікований електронний підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2.Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Сихівського районного суду м.Львова (http://shi.lv.court.gov.ua/sud1319).

 

VII. Дотримання загальних інструкцій

з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1.Керівник апарату суду зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції.

2.Державний службовець суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3.Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4.За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна державним службовцем

 

1.Державний службовець суду зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

2.Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, заступником керівника апарату  суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

 

 

 

 1. Прикінцеві положення

 

1.Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку  вирішуються керівником апарату суду.