flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                 Наказ голови Сихівського районного
                                                            суду м. Львова
                                                                                        від «09 квітня» 2012 року  №21  
                                                                                       ________________С.Є.Лєсной
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні Сихівського районного суду м. Львова

Розділ I. Загальні положення
1.1.     Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі - Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення прав фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Сихівського районного суду м. Львова.
1.2.     Сихівський районний суд м. Львова  (далі – суд) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.
   1.3.  Відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні суду є керівник апарату суду, консультант суду та головний спеціаліст інформаційних технологій, завданнями яких є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.
1.4.     Визначення понять:
1)     запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмо­вій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;
2)     публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими особами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суду;
3)     запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;
4)     звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції, (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5)     суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.5.     Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.
1.6.     Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність суду
 
2.1.     Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується:
      1)     оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
      2)     розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду в ме­режі Інтернет;
3)     розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у при­міщенні суду;
4)     присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у суді;
5)     наданням інформації за запитами на публічну інформацію. 
2.2.     Інформація про діяльність суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного доку­мента.
2.3.     Публічна інформація про діяльність суду надається у формі, визначе­ній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судо­чинства.
У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформа­ція надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним осо­бам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону уповноважени­ми посадовими особами.
2.4.     Доступ до публічної інформації про діяльність суду обмежується, як­що вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
Типовий перелік відомостей що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 23 жовтня 2012 року № 138.
Розділ IIІ. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні суду
3.1.     Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідно до законів України «Про судо­устрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про дру­ковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства». 
3.2.     Оприлюднення на веб-сайті суду інформації, підготовленої з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечується керівником апарату.
3.3.     Розміщенню на офіційному веб-сайті суду, зокрема, підлягають:
1)     інформація про діяльність суду:
-         місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для на­правлення електронних запитів на інформацію;
-         прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови суду та його заступників, суддів, керівника апарату суду та його заступника;
-         розклад роботи та графік прийому громадян;
-         вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакант­них посад;
2)     правила внутрішнього трудового розпорядку суду;
3)     інформація про нормативно-правові засади діяльності суду;
4)     інформація про час і місце розгляду справ у суді;
5)     інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6)     інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інфор­мації.
3.4.     Рішення суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».
3.5.     У приміщенні суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1)     про порядок роботи суду, включаючи порядок прийому громадян, пред­ставників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з орга­нізацією діяльності суду;
2)     відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в суді;
3)     банківські реквізити для сплати судового збору;
4)     умови і порядок отримання інформації про діяльність суду;
5)     інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність суду.
3.6.     Запитувач має право звернутися до суду із запитом на інформацію, ви­моги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до пуб­лічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформа­цію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в загальній канцелярії Сихівського районного суду м. Львова та на офі­ційному веб-сайті суду. 
Розділ IV. Порядок реєстрації запитів та опрацювання запитів на інформацію
4.1.     Запити на інформацію, що надходять на адресу суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді.
4.2.     Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі документообігу суду.
4.3.     Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції уповноваженим працівником апарату суду останній виокремлює запити на інформа­цію і невідкладно передає їх керівнику апарату суду або його заступнику.
4.4.     За рішенням голови суду або керівника апарату відповідальним за надання відповіді на окремий запит може бу­ти визначено відповідального виконавця. 
4.5.     Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови суду, керівника апарату суду чи його заступника невідкладно передається для опрацювання та виконання безпосереднім виконавцям.
4.6.     Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитува­чем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного до­кумента). 
4.7.     Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти ро­бочих днів з дня отримання запиту судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
4.8.     У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.
Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність суду
5.1.     Відповідь на запит надається відповідальними особами за підписом голови суду або керівника апарату чи його заступника .
Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних на­прямів діяльності суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відпо­відальним за надання відповіді - одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього По­ложення, надається за підписом керівника апарату суду або його заступника.
5.2.     Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або моти­вовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а та­кож реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3.     У випадку якщо запитувана інформація про діяльність суду нале­жить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інфор­мації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загаль­нодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з об­меженим доступом.
5.4.     Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в суді.
5.5.     Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1)     якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, пе­редбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2)     інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеже­ним доступом;
3)     не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відпо­відно до якої запит на інформацію має містити:
-         ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
-         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
-         підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, по­в'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація нада­ється після сплати цих витрат.
5.6.     Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшко­дування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитува­чам інформації Сихівським районним судом м. Львова, затвердженої наказом голови суду від 31 жовтня 2012 року № 52.